Powiat Toruński bez barier

Menu dodatkowe

Aktualności

 • baner

MODEL WSPARCIA MIĘDZYSEKTOROWEGO:

Powiat Toruński, jako jeden z 36 powiatów w Polsce, przystąpił do współrealizacji ogólnopolskiego projektu naukowo-badawczego w zakresie oceny funkcjonalnej polegający na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF.
Projekt realizowany jest na podstawie porozumienia z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach przy wsparciu środków Ministra Edukacji i Nauki. 
Instytucją Koordynującą realizację projektu została na terenie powiatu toruńskiego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży. 


Szczegóły tego przedsięwzięcia znajdują się na stronie:
https://www.powiattorunski.pl/8250,aktualnosci?tresc=85895 

 

Galeria zdjęć:

 • Starosta przemawia podczas konferencji w Szkole Muzycznej w Chełmży
 • Goście konferencji
 • Starosta Powiatu Toruńskiego Marek Olszewski przemawia podczas konferencji w Szkole Muzycznej w Chełmży
 • konferencja w toku
 • omówienie projektu
 • konferencja w toku
 • goście konferencji
 • baner główny
 • Dyrektor Poradni Psychologicznej Katarzyna Kosińska przemawia.
 • Naczelnik Wydziału Edukacji Andrzej Pabian przemawia podczas konferencji
 • Naczelnik Wydziału Edukacji Andrzej Pabian przemawia
 • panel dyskusyjny
 • Goście wysłuchują wykładu
 • Naczelnik Wydziału Edukacji Andrzej Pabian z pracownik poradni
 • zajęcia terapeutyczne w poradni
 • Goście konferencji wraz z Starostą Markiem Olszewskim
 • zajęcia terapeutyczne w poradni
 • podopieczny poradni rysuje
 • pies terapeutyczny
 • dzieci podczas dogoterapii
 • zajęcia terapeutyczne w poradni
 • dzieci podczas dogoterapii
 • dzieci podczas dogoterapii część 2
 • zajęcia terapeutyczne w poradni
 • zajęcia terapeutyczne w poradni
 • zajęcia terapeutyczne w poradni
 • zajęcia terapeutyczne w poradni
 • konferencja w toku
 • spotkanie wraz z podsumowaniem projektu
 • zajęcia terapeutyczne w poradni
 • zajęcia terapeutyczne w poradni
 • podopieczni poradni podczas zajęć na świeżym powietrzu
 • spotkanie wraz z podsumowaniem projektu
 • zajęcia terapeutyczne w poradni
 • dzieci podczas zajęć w poradni
 • ffdgfdg
 • gddhdfg
 • gfdgfdg
 • gsfgdfg
 • gsfgsgfdg
 • gsgsfgsdf
 • h
 • image_6483441.2JPG
 • image_6483441
 • image_62483441
 • image_64834421
 • sdfsfsdgg
 • sdfsgsfdg
 • sdsgsfgs
 • sgfgfdgfdg
 • podsumowanie projektu
 • sgsgfgsfdge
 • sgsgsfg
 • baner
 • baner2

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Chełmży

 • Pomieszczenie rehabilitacyjne poradni

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmży

Poradnia jest publiczną placówką oświatową.
Zapewnia profesjonalną pomoc psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów i lekarza-konsultanta w zakresie diagnozy, terapii, profilaktyki, poradnictwa dla rodziców, dzieci i młodzieży. Pomocy udziela nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym.


Teren działania poradni:

1. Miasto Chełmża
2. Gmina Chełmża
3. Gmina Łubianka
4. Gmina Czernikowo
5. Gmina Obrowo
6. Gmina Lubicz
7. Gmina Zawieś Wielka
8. Gmina Wielka Nieszawka

 

Strona internetowa: http://poradnia-chelmza.pl/

Dane teleadresowe:

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmży

ul. św. Jana 18
tel. 56 6756727 / fax 56 6756727
e-mail: sekretariat@poradnia-chelmza.pl

godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek – czwartek 7.00  – 16.00;
piątek  7.00 – 15.00

 

Filia w Dobrzejewicach

87-123 Dobrzejewice 62D

Tel. 609 461 548

godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek – piątek 7.30  – 15.30

e-mail: sekretariat.dobrzejewice@poradnia-chelmza.pl

 

Oddział Zławieś Wielka

Siemoń 89A (Szkoła Podstawowa w Siemoniu)

tel. 607 901 239  

godziny pracy poradni – Oddział w Złejwsi Wielkiej:

poniedziałek 7.30 – 15.30

wtorek 8.00 – 12.00

środa 7.30 – 16.30

czwartek 7.30 – 15.30

piątek 7.00 – 15.00

e-mail: sekretariat.zlawies@poradnia-chelmza.pl

 

Oddział Mała Nieszawka

ul. Kręta 4 (budynek Gminnego Przedszkola)

87-103 Mała Nieszawka

tel. 661 539 996

godziny pracy poradni – Oddział Mała Nieszawka:

wtorek: 8.00 - 16.00

e-mail: sekretariat.zlawies@poradnia-chelmza.pl

 

Oddział w Grębocinie

ul. Szkolna 4 (budynek Szkoły Podstawowej)

87-122 Grębocin

Tel. 603 187 637

godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek – środa: 7.30 - 16.00
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.00

e-mail: sekretariat.grebocin@poradnia-chelmza.pl

 

 

 

 

Sektor Edukacji

Jednostki oświatowe prowadzone przez Powiat Toruński

Wszystkie jednostki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Toruński podejmują działania mające na celu zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych i zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu.

Zespół Szkół, CKU w Gronowie jest jednostka oświatową, która prowadzi działania wychodzące naprzeciw osobom niepełnosprawnym. Zarówno budynek główny szkoły jak i pozostałe obiekty szkolne posiadają wiele udogodnień wychodzących naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych. Budynek główny szkoły wyposażony jest w windę oraz łazienkę dla osób niepełnosprawnych, wejście do internatu wyposażone jest w podjazd, a pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych umiejscowione są na parterze. Wszystkie materiały do nauki przeznaczone dla uczniów słabowidzących wydrukowane są specjalną czcionką. Szkoła organizuje również są zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby niepełnosprawne mają wydłużony czas trwania egzaminów maturalnych oraz specjalny sposób oceniania, a dla osób niepełnosprawnych przeprowadzane są egzaminy zawodowe z dostosowaniem, a zdających wspomaga nauczyciel specjalista (tyflopedagog lub oligofrenopedagog). W szkole skorzystać można ze wsparcia psychologa.

W szkole funkcjonują rozwiązania minimalizujące zjawisko cyfrowego wykluczenia. Są to:  

 • zajęcia  informatyki, na których uczniowie uczą się posługiwać komputerem,
 • dziennik  elektroniczny,
 • szkolenia dla rodziców uczniów w zakresie zakładania poczty elektronicznej oraz posługiwania się ww. dziennikiem,
 • konsultacje indywidualne dla rodziców uczniów w zakresie posługiwania się ww. dziennikiem,
 • w szkołach dla dorosłych przeszkolono słuchaczy i uczestników kursów w zakresie posługiwania się platformą moodle,
 • na terenie szkoły i internatu dostępny jest Internet w sieci wi-fi, z którego korzystać może każdy zainteresowany,
 • w szkolnej bibliotece oraz w internacie znajdują się ogólnodostępne komputery,
 • szkoła prowadzi własną stronę internetową, BIP oraz profil na Facebooku,
 • na stronie internetowej szkoły dostępny jest katalog zasobów biblioteki szkolnej.

Dane teleadresowe:

Adres: Gronowo 128, 87-162 Gronowo

Tel: 56 678 41 18

strona internetowa: https://zs-gronowo.edupage.org/

e-mail: szkola@zsgronowo.edu.pl

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży również podejmuje działania polegające na organizacji kształcenia specjalnego, zapewniania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczania indywidualnego, doradztwa edukacyjno-zawodowego.  W przebiegu  procesu dydaktyczno-wychowawczego stawiane wymagania dostosowane są do możliwości psychofizycznych i  rozwojowych młodzieży niepełnosprawnej. W zależności od potrzeb szkoła współpracuje z podmiotami, które mogą wspierać pracę z osobami niepełnosprawnymi. 

Dostosowywanie szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje również odzwierciedlenie w podnoszeniu kwalifikacji nauczycielskich w zakresie oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej. Kolejnym przykładem otwartości na problematykę osób niepełnosprawnych oraz dostrzegania możliwości i konieczności wprowadzania istotnych zmian jest to, iż niepełnosprawni ruchowo abiturienci z dużymi ograniczeniami w zakresie aparatu ruchowego zdają egzaminy maturalne na parterze budynku. W miarę potrzeb szkoła wnioskuje do odpowiednich instytucji  o pokrycie kosztów zakupu pomocy niezbędnych niepełnosprawnym uczniom w procesie kształcenia. Problematyka niepełnosprawności ma również odzwierciedlenie w pracy wychowawczej szkoły i charakteryzuje ją systematyczne uwrażliwianie na los ludzi dotkniętych niepełnosprawnościami. Organizowane są stałe, cykliczne i jednorazowe akcje pomocowe, które kształtują u uczniów właściwą pespektywę na zagadnienia niepełnosprawności.                                                               

W zakresie udogodnień wychodzących naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych ruchowo szkoła posiada od strony wejścia głównego do budynku miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej, które powstało z inicjatywy szkoły. Wokół szkoły znajdują się rampy krawężnikowe umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W szkole funkcjonują rozwiązania minimalizujące zjawisko cyfrowego wykluczenia. Są to:

 • dostęp do bezprzewodowy Internetu dla uczniów przy bibliotece szkolnej,
 • multimedialny radiowęzeł z dostępem do Internetu,
 • możliwość nauki on-line z wykorzystaniem platformy Moodle (obecnie wykorzystywana w kształceniu zawodowym dorosłych),
 • 8 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu w bibliotece (katalog biblioteki on-line),
 • wszystkie sale lekcyjne z dostępem przewodowym i bezprzewodowym do Internetu, niektóre klasopracownie wyposażone w projektor cyfrowy.
 • dla rodziców uczniów organizowane są szkolenia z obsługi e-dziennika. 

Dane teleadresowe:

Adres: Ul. Hallera 23, 87-140 Chełmża

Tel: 56 675 24 19

strona internetowa: https://zsp-chelmza.pl/

e-mail: sekretariat.dyrektor@zsp-chelmza.pl

 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży oraz jej filia w Lubiczu posiadają programy nauczania dostosowane indywidualnie do potrzeb każdego ucznia w zależności od stopnia jego niepełnoprawności, a dwoje nauczycieli posiada dodatkowe wykształcenie z zakresu  oligofrenopedagogiki. W zakresie udogodnień wychodzących naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych ruchowo szkoła posiada na parterze obiektu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych podjazdy i toalety, korytarz. W szkole istnieje również możliwość prowadzenia zajęć z muzykoterapii.

Dane teleadresowe:

Adres: Ul. Hallera 25, 87-140 Chełmża

Tel: 56 675 21 76

strona internetowa: https://szkolamuzycznachelmza.pl/

e-mail: sm.chelmza@powiattorunski.pl

 

Zespoł Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży,do którego uczęszczają dzieci oraz młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, niepełnosprawnościami sprzężonymi. Głównym celem placówki jest wszechstronnie rozumiane dobro ucznia i jego rozwój. Szkoła ma na celu przede wszystkim zapewnienie każdemu z uczniów optymalnego poziomu rozwoju pozwalający na pełną autonomię. Zespół dostosowuje odpowiednio metody i techniki  pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów, zatrudnia asystentów osób niepełnosprawnych pomagających uczniom w poruszaniu się po obiekcie szkolnym.

W zakresie udogodnień wychodzących naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych ruchowo szkoła posiada na parterze obiektu wszystkie drogi komunikacyjne bez progów, również świetlica umiejscowiona jest na parterze budynku. Wyposażenie szkoły dostosowane jest do potrzeb uczniów – m.in.: w klasopracowniach znajdują się stoliki dla uczniów dostosowane do wózków inwalidzkich.   

W szkole funkcjonują rozwiązania minimalizujące zjawisko cyfrowego wykluczenia poprzez m.in.: zapewnienie uczniom dostępu do internetu na dwóch stanowiskach w szkolnej świetlicy, oraz na trzech stanowiskach w bibliotece szkolnej. Specjaliści zajęć rewalidacyjnych prowadzą zajęcia z wykorzystaniem edukacyjnych programów komputerowych, a na stronie internetowej szkoły zamieszczone są elektroniczne wersje szkolnych dokumentów oraz aktualne wydarzenia z życia placówki.

Skład zespołu

W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły:

 • Szkoła Podstawowa Nr 4 Specjalna,
 • Gimnazjum Nr 2 Specjalne,
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 Specjalna,
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

Dane teleadresowe

adres: ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 7, 87-140 Chełmża

telefon/fax: +48 56 675 56 80, +48 56 675 07 45

e-mail: zsswchelmzy@gmail.com

strona internetowa: https://zsschelmza.edupage.org/

Wykaz wszystkich szkół w powiecie toruńskim:

Gmina Łysomice

Szkoła Podstawowa w Łysomicach
sekretariat@splysomice.pl, tel./fax: (56) 678 32 23, tel. kom. 500 431 830, ul. Warszawska 5, 87-140 Łysomice  

Szkoła Podstawowa w Turznie
zsturzno@wp.pl  ,tel. +48 56 645 98 42, ul. Parkowa 4, 87-140 Łysomice   

Szkoła Podstawowa w Ostaszewie
dyrektor@spostaszewo.pl  ,tel.56 674 00 31, 56 674 02 56, sekretariat@spostaszewo.pl ,Ostaszewo 42 , 87-140 Łysomice  

Szkoła Podstawowa im. Leona Filcka w Świerczynkach
sp_swierczynki@wp.pl,Świerczynki 7, 87-148 Łysomice    
                                                        
Gmina Łubianka                                                        
                                                        
Szkoła podstawowa im. Janusza Korczaka w Łubiance
splubianka@lubianka.pl, tel./fax 56 674 80 30, ul. Chełmińska 1, 87-152 Łubianka  

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Brąchnowie
spbrachnowo@lubianka.pl, tel. 56 678 88 15, ul. Gimnazjalna 1, Brąchnowo, 87-152 Łubianka

Szkoła Podstawowa im. prof. Wilhelminy Iwanowskiej w Pigży
sppigza@lubianka.pl, 56 674 08 28 fax: 56 674 08 28, ul. Szkolna 14, 87 - 152 Łubianka    

Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego z Garbowa w Warszewicach
spwarszewice@lubianka.pl, 56 675 93 01, ul.Zawiszy Czarnego 2, 87-152 Łubianka 

Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Kujota w Wybczu
sp_wybcz@wp.pl, tel. 566 788 690, Wybcz, ul. M. Konopnickiej 4, 87-152 Łubianka   
                                                        
Gmina Obrowo  

Szkoła Podstawowa w Brzozówce
spbrzozowka@wp.pl, tel./fax: (56) 678 67 79, ul. Szkolna 38, Brzozówka, 87-123 Dobrzejewice

Szkoła Podstawowa im gen J. H. Dąbrowskiego w Dobrzejewicach
spdobrzejewice@op.pl, tel. 56 678 67 76, 87-123 Dobrzejewice


Szkoła Podstawowa w Łążynie II
lazyn2@poczta.onet.pl, tel. 56 674 69 34, 87-123 Dobrzejewice, Łążyn II    

Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Obrowie
szkolaobrowo@wp.pl, tel. 56 674 70 30, 87-126 Obrowo

Szkoła Podstawowa im. mra Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
osieksp@wp.pl, tel. 56 678 65 29, 87-125 Osiek nad Wisłą   

Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia  W Osieku nad Wisłą
kontakt@muzycznaosiek.pl, tel. 56 678 65 29, 87-125 Osiek nad Wisłą    

                                                        
Gmina Zławieś Wielka                                                        

Szkoła Podstawowa w Złejwsi Wielkiej
sekretariat@szkolazlawies.pl, tel. 56 678 09 27, ul. Szkolna 6, 87-134 Zławieś Wielka    

Szkoła Podstawowa  w Rzęczkowie                
sekretariat@zsrzeczkowo.szkolnastrona.pl, tel. 56 678 15 91, 87-133 Rzęczkowo    

Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku
spgorsk@poczta.onet.pl, tel.56 678 13 07, Górsk, ul. Szkolna 2    

Szkoła Podstawowa w Łążynie
sekretariat@splazyn.szkolnastrona.pl, tel. 56 678 08 14, Łążyn, 87-133 Rzęczkowo    

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przysieku
spprzysiek@wp.pl, tel. 56 674 37 45, tel./fax 56 678 93 91, Przysiek, ul. Leśna 1     

Szkoła Podstawowa w Siemoniu (Filia SP w Rzęczkowie)
sekretariat@zsrzeczkowo.szkolnastrona.pl, tel. (56) 678-91-06, Siemoń, 87-133 Rzęczkowo    

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Górsku
psmgorsk@o2.pl, tel.693 926 356, Górsk, ul. Szkolna 2    

                                                        
Gmina Wielka Nieszawka

                                                       
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce
sp_malanieszawka@wp.pl, tel. 508-391-887, 56 678 10 67, Mała Nieszawka ul. Toruńska 64 

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach
dyrektor@spcierpice.pl, sekretariat@spcierpice.pl, tel. 56 678 18 94, ul. Szkolna 9, 87-165 Cierpice 

                                                        
Gmina Lubicz

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu Górnym
splubiczgorny@wp.pl, tel. 56 678 52 00,ul. Piaskowa 23, 87-162 Lubicz             

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grębocinie
sp-sekretariat@grebocin.com, tel. 56 645 90 13, 56 645 9112, 791 539 089, ul. Szkolna 4, 87-122 Grębocin

Szkoła Podstawowa im. bł ks. Władysława Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym
sekretariat@splubiczdolny.edu.pl, tel./fax 56 678 21 15, ul. Szkolna 7, Lubicz Dolny, 87-162 Lubicz  

Szkoła Podstawowa w Złotorii
spzlotoria@op.pl, tel./fax  56 648 98 23, ul. Pomorska 1, 87-124 Złotoria

Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym
mlyniecszkola@gazeta.pl, tel. 56 678 28 69, ul. Toruńska 10, Młyniec Pierwszy, 87-162 Lubicz

Szkoła Podstawowa w Gronowie
spgronowo@epf.pl, tel. 56 678 41 60, Gronowo 5, 87-162 Lubicz   

Filia Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmzy - Lubicz Zespół Szkół nr 1
sm.chelmza@powiattorunski.pl, tel. 56 675 21 76, ul. Piaskowa 23, 87-162 Lubicz Górny                                                        

Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
szkola@zsgronowo.edu.pl , tel. 56 678 41 18, Gronowo 128, 87-122 Gronowo                          

                                                        
Gmina Chełmża                                                        

Szkoła Podstawowa w Grzywnie
sp_grzywna@poczta.onet.pl, tel. 56 675 71 44, Grzywna 110, 87-140 Chełmża 

Szkoła Podstawowa w Kończewicach
spkonczewice@onet.pl, tel. 56 675 92 36, Kończewice 12, 87-140 Chełmża,

Szkoła Podstawowa w Sławkowie
spslawkowo@gmail.com, tel. 56 675 75 39, Sławkowo, 87-140 Chełmża,

Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w Zelgnie
szkolazelgno@wp.pl, tel. 572-362-354, 56 675 98 24,Zelgno 12, 87-140 Chełmża 

Filia w Pluskowęskach, tel. 56 675 35 68, Pluskowęsy 71, 87-140 Chełmża                                                  
                                                        
Gmina Czernikowo                                                        

Zespół Szkół w Czernikowie
gimlo.czernikowo@gmail.com, spczernikowo@wp.pl , tel. 888-689-761, 54 288 92 70 do 72, ul. Gimnazjalna 1, 87-640 Czernikowo    

Szkoła Podstawowa w Czernikowie
spczernikowo@wp.pl ,tel. 883690234, ul. Szkolna 15, 87-640 Czernikowo

Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Makowiskach
spmakowiska@poczta.onet.pl,tel/fax: 54 289 56 78, 883 688 177, Makowiska 23a,  87-632 Osówka

Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Mazowszu
sp.maz11@gmail.com, tel./fax: 54 289 57 28; 883 687 764, Mazowsze 11, 87-640 Czernikowo

Szkoła Podstawowa im.Henryka Sienkiewicza w Steklinie
dyrspsteklin@poczta.onet.pl, tel. 54 288 93 01, Steklin 15/4, 87- 640 Czernikowo

Szkoła Podstawowa im. Tony Halika w Osówce
sposowka@op.pl, tel. 0-54 289 56 77, Osówka 44, 87-632 Osówka

Szkoła Muzyczna I stopnia w Czernikowie,
muzycznaczernikowo@wp.pl, tel. 533 556 339, ul. Gimnazjalna 1, 87-640 Czernikowo
                                                        
Miasto Chełmża                                                         

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży
szkolanr2wchelmzy@wp.pl, tel. 535 123 250, ul.Hallera 17, 87-140 Chełmża


Szkoła Podstawowa nr 3 im. bł. ks. S.W. Frelichowskiego w Chełmży
sekretariat@sp3chelmza.szkolnastrona.pl, tel. 535 123 374, ul. ks. Piotra Skargi 1, 87-140 Chełmża


Szkoła Podstawowa nr 5 im. Papieża Jana Pawła II
dyrektor@sp5chelmza.szkolnastrona.pl, tel.56 675 57 33, 535 123 787,
ul. St. Kard. Wyszyńskiego5 87-140 Chełmża

Zespół Szkół im UE w Chełmży                
sekretariat@zsuechelmza.pl  tel. 516 860 611, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 7,
87-140 Chełmża                            

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży
sm.chelmza@powiattorunski, tel. 56 675 21 76, ul. Hallera 25, 87-140 Chełmża                       

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży
sekretariat.dyrektor@zsp-chelmza.pl,tel. 56 675 24 19, ul. Hallera 23, 87-140, Chełmża  
             

Biblioteki

Lista bibiliotek na terenie Powiatu Toruńskiego z podziałem na gminy:

 

1. Gmina Chełmża

Biblioteka Samorządowa w Zelgnie jest jednostką organizacyjna  Gminy Chełmża. Od 2008 roku funkcjonuje jako samodzielna instytucja kultury. Siedziba biblioteki głównej mieści się w Zelgnie.Bibliotece podlegają filie w miejscowościach: Głuchowo, Grzywna i Skąpe. Nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki sprawuje  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży.
Celem Biblioteki jest zaspakajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych informacyjnych mieszkańców Gminy, upowszechnianie czytelnictwa, wiedzy, nauki i rozwoju kultury.

2. Miasto Chełmża

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży zasięgiem działania obejmuje aż 9 gmin (w tym 30 bibliotek): miasto Chełmża, gminy: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka. Wiele form pracy Biblioteki to przede wszystkim działania skierowane na upowszechnianie czytelnictwa i podkreślanie dużej roli książki, która jest niezastąpiona do dostępu współczesnej wiedzy. Biblioteka pełni nie tylko rolę wypożyczalni i czytelni, ale również integruje środowisko, skupiając wokół siebie grono wrażliwych odbiorców kultury.

3. Gmina Czernikowo

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie

Decyzję o powstaniu biblioteki gminnej podjęto na posiedzeniu Gminnej Rady Narodowej w Czernikowie Uchwałą nr 43 z dnia 30 sierpnia 1948 r. Obecnie placówka posiada ponad 15tys. woluminów. Jakość i charakter księgozbioru kształtują potrzeby czytelnicze, każdego roku w budżecie biblioteki są zabezpieczone środki na zakup nowości książkowych.

 

 

 

4. Gmina Lubicz

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym

MISJA BIBLIOTEKI:

 • Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształcenia mieszkańców.
 • Pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej, udostępnianie zbiorów na miejscu i na zewnątrz.
 • Prowadzenie działalności informacyjnej oraz popularyzacja książki i czytelnictwa.
 • Świadczenie usług w zakresie komunikacji internetowej.
 • Współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami.
 • Podejmowanie działań i koordynacja prac służąca unowocześnieniu biblioteki.

5. Gmina Łysomice

Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach

W 1985 r. na bazie Filii Książki Rolniczej powstała Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach, powołana na mocy uchwały Rady Narodowej w Łysomicach nr VI/25/85 z dnia 12 listopada 1985 r. Od tej pory GBP w Łysomicach stała się koordynatorem pracy innych bibliotek działających na terenie gminy – filie  GBP w : Turznie, Lulkowie, Ostaszewie, Gostkowie i Zakrzewku.

 

6. Gmina Obrowo

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzejewicach

Jako biblioteka uniwersalna, gromadzi piśmiennictwo ze wszystkich dziedzin wiedzy, dla wszystkich grup użytkowników. Zbiory udostępniane są na miejscu i na zewnątrz. W wypożyczalni jest wolny dostęp do półek.Księgozbiór w niej zgromadzony na dzień 31 grudnia 2007r. (po dokonanych selekcjach) liczy ogółem 10.464 woluminy. Obejmuje wydawnictwa z zakresu literatury pięknej, polskiej i obcej, literatury popularnonaukowej ze wszystkich dziedzin wiedzy oraz wydawnictwa dla dzieci i młodzieży.

7. Gmina Wielka Nieszawka

Gminna Biblioteka Publiczna w Małej Nieszawce

Biblioteka w Małej Nieszawce została utworzona w roku 1949. Zgromadzony księgozbiór liczy obecnie ponad 14 tysięcy woluminów książkowych, w tym około 4 tysiące woluminów stanowi literatura dla dzieci i młodzieży. Ponadto czytelnicy mogą tu korzystać z innych materiałów bibliotecznych i 3 komputerów z siecią Internet.

 

8. Gmina Zławieś Wielka

Gminna Biblioteka Publiczna w Złejwsi Małej

Nowa lokalizacja w sąsiedztwie Gminnego Ośrodka Kultury dała szansę na bliską współpracę tych instytucji, dzięki temu wzrosła działalność kluturalno-oświatowa. Od kilkunastu lat dzieci i młodzież  brały udział w organizowanych razem z GOK  spotkania z poezją, inscenizacjach bajek.  Młodzi czytelnicy uświatniały  występami  akademie i spotkania z okazji różnych imprez gminnych - Konstytucji 3 maja czy odzyskania Niepodległości  Polski, Dnia Kobiet,Dnia Matki, Dnia Sportowca , Dni służby Zdrowia, Nauczyciela, Dnia Strażaka, Dożynek Gminnych czy wigilijnych spotkań  opłatkowych.

9. Gmina Łubianka

Biblioteka - Centrum Kultury w Łubiance

Biblioteka - Centrum Kultury w Łubiance rozpoczęła działalność  01.05.2018 roku. Instytucja powstała na mocy Uchwały nr XXXV/278/2018  Rady Gminy Łubianka z dnia 26 marca 2018 r. z połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubiance oraz Centrum Kultury w Łubiance.

Sektor Pomocy Społecznej

Gops-y i Mops-y w powiecie toruńskim

1.    Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej:

•    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży, ul. Ignacego Paderewskiego 16a, 87-140 Chełmża;
•    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo;
•    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu, ul. Toruńska 56, 87-162 Lubicz;
•    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance, ul. Bydgoska 10, 87-152 Łubianka;
•    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach, ul. Warszawska 19, 87-148 Toruń;
•    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie, ul. aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo;
•    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 14, 87-165 Cierpice;
•    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej, ul. Słoneczna 28, 87-134 Zławieś Wielka.

 

 

2.    Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej  

•    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży, ul. gen. J. Hallera 19,87-140 Chełmża.

Organizacje pozarządowe
NGO

Organizacje pozarządowe (NGO) działające na terenie powiatu:

 • Fundacja na Rzecz dzieci i Młodzieży z Cukrzycą w Łubiance
  NR KRS 0000010360
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  87-152 Łubianka


 • Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych –TRATWA
  NR KRS 0000300964
  Steklinek nr 53A
  gm. 87-640 Czernikowo

 • FUNDACJA „FENIKS”
  NR KRS 0000235229
  ul. Ziołowa 5,
  87-125 Silno

 • Fundacja "Pokonać Alergię"
  NR KRS 0000372567
  ul. Poziomkowa 18
  87-123 Głogowo

 • FUNDACJA „KLUCZ” W ZAWAŁACH
  NR KRS 406561
  Zawały nr 6B/1
  87-123 Dobrzejewice

 • FUNDACJA "AMICUS"
  NR KRS 606854
  87-140 Chełmża
  ul. Tumska 14

 • FUNDACJA GRUPA T
  NR KRS 426592
  87-103 Mała Nieszawka
  ul. Toruńska 68


 • FUNDACJA CENTRUM EDUKACJI MŁODZIEŻY“CEM”
  NR KRS 0000456207
  Górsk,ul. Ks. B. Markiewicza 9
  87-134 Zławieś Wielka

 • FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ "OKRUSZEK SZCZĘŚCIA"
  NR KRS: 0000667946
  ul. Toruńska nr 56,
  87-162 Lubicz Dolny

 • FUNDACJA „WERWA”
  NR KRS: 0000691576
  Rogowo 48,
  87-162 Lubicz

 • FUNDACJA BARWY POMOCY
  NR KRS: 0000707708
  ul. M. Reja 28
  87-640 Czernikowo • FUNDACJA BUDZĄCA SIĘ SZKOŁA
  KRS: 0000776838
  Stary Toruń,
  ul. Storczykowa 4,
  87-134 Zławieś Wielka

 

 

 

 

Sektor Zdrowia

Przychodnie POZ w powiecie toruńskim

•    POZ Pomed -Czernikowo, ul. Kwiatowa 19, 87-640 Czernikowo;
•    NZOZ "Medyk" w Czernikowie, Słowackiego 10, 87-640 Czernikowo;
•    Lecznice Citomed Przychodnia Lubicz Górny, 87 -162 Lubicz Górny, ul. Paderewskiego 3;
•    Gminny Ośrodek Zdrowia sp. z o.o. ul. Toruńska 97, 87-152 Łubianka;
•    Nzoz "Medyk" ul. Toruńska 6, 87-152 Łubianka;
•    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Łąkowa 3, 87-148 Łysomice;
•    Family Med. NZOZ.NASZ FAMILY MED., aleja Lipowa 7, 87-126 Obrowo;
•    SPZOZ W DOBRZEJEWICACH, 87-123 Dobrzejewice;
•    Gminny Ośrodek Zdrowia w Dobrzejewicach, 87-123 Dobrzejewice;
•    Gminny Ośrodek Zdrowia w Wielkiej Nieszawce, Toruńska 12, 87-165 Cierpice;
•    Przychodnia Lekarza Rodzinnego, Zławieś Wielka ul. Handlowa 31, 87-134 Zławieś Wielka;
•    Przychodnia Chełmżyńska NZOZ, ul. Tadeusza Kościuszki 4, 87-140 Chełmża;
•    Przychodnia Lekarska Świat Zdrowia "Chełmża”, Szewska 10/1, 87-140 Chełmża;
•    Przychodnia Lekarska Pro Familia R.S.Józefowiczowie i C.P. Kwabiszewscy, ul. Henryka Sienkiewicza 1B, 87-140 Chełmża;
•    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Nawra 8,87-140 Chełmża;
•    Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia, Zelgno 24a, 87-140 Zelgno;
•    "Moja Przychodnia" Lekarze Rodzinni, Grębocin ul. Lubicka 11, 87-162 Grębocin;
•    Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grębocinie,  ul. Ottona Karwowskiego 5,87-122 Grębocin;
•    Ośrodek Zdrowia w Turznie, ul. Osiedlowa 1, 87-148 Turzno.

1.      Poradnie specjalistyczne:

Poradnie Specjalistyczne, Chełmża ul. Szewska 23, 87-140 Chełmża:

Przychodnia Chełmżyńska NZOZ, ul. Tadeusza Kościuszki 4, 87-140 Chełmża:

 •  Poradnia alergologiczna;
 •  Poradnia dermatologiczna;
 •  Poradnia diabetologiczna;
 •  Poradnia leczenia uzależnień.

 

 

Wykaz aptek i punktów aptecznych na terenie powiatu toruńskiego:

PFRON

Wsparcie osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabiltacji osób niepełnosprawnych

Ze środków PFRON realizowane są zadania określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej ustawą o rehabilitacji. Część zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji realizowana jest przez samorządy powiatowe i wojewódzkie, które uzyskują na ten cel środki PFRON. W niniejszym „Informatorze” opisano rodzaje zadań realizowanych z myślą o indywidualnych osobach niepełnosprawnych oraz pracodawcach zatrudniających niepełnosprawnych pracowników.

W poniższej tabeli nr 1 wymieniono zadania ustawowe finansowane lub współfinansowane ze środków PFRON w podziale na realizatorów.

Realizatorzy to instytucje, za pośrednictwem których PFRON wydatkuje środki na określone zadania. Instytucje te przyjmują i rozpatrują wnioski o dofinansowania, przekazują środki finansowe. Realizatorami są w szczególności: PFRON, samorządy powiatowe i samorządy wojewódzkie.

Zadania ustawowe finansowane lub współfinansowane ze środków PFRON w podziale na realizatorów

PFRON

Samorząd powiatowy

Samorząd wojewódzki

Rehabilitacja zawodowa

Dofinansowanie do wynagrodzenia (otwarty i chroniony rynek pracy)

Zwrot pracodawcom kosztów przystosowania tworzonych lub istniejących stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika.

Zwrot pracodawcom chronionego rynku pracy dodatkowych (wynikających z zatrudniania pracowników niepełnosprawnych) kosztów: budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych

Zwrot pracodawcom kosztów wyposażenia stanowisk pracy

Zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy

 

Dofinansowanie w wysokości do 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez zakład pracy chronionej, pod warunkiem wykorzystania ich na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych

Refundacja kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych

 

 

Dotacja przyznawana osobie niepełnosprawnej na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

 

 

Dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej albo prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego

 

 

Wsparcie osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy (szkolenia, staże itp.)

 

 

Pomoc w podejmowaniu staży przez niepełnosprawnych absolwentów oraz pomoc doradcy zawodowego dla absolwentów

 

Rehabilitacja społeczna

Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym i fundacjom, w trybie art. 36 ustawy o rehabilitacji

Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym i fundacjom, w trybie art. 36 ustawy o rehabilitacji

Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym i fundacjom, w trybie art. 36 ustawy o rehabilitacji

Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

Dofinansowanie robot budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych

 

 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 

 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

 

 

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej

 

Dofinansowanie kosztów szkoleń języka migowego – na podstawie ustawy o języku migowym

 

Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika na wniosek osoby niepełnosprawnej

 

Rehabilitacja zawodowa i społeczna

Programy z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, których realizatorami są starostwa powiatowe, zaś instytucją finansującą i określającą rodzaje wsparcia jest PFRON

Pomoc w likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

 

 

Pomoc osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 

 

Dla niesłyszących

Informacja dla osób niesłyszących

Od 1 kwietnia 2012 r. (tj. z dniem wejścia w życie ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (zwana „osobą uprawnioną”) ma prawo do:

 • skorzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej,
 • kontaktu z urzędem za pomocą udostępnionych usług pozwalających na komunikowanie się.

ŚRODKI  WSPIERAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ

W Starostwie Powiatowym w Toruniu dostępne są następujące usługi wspierające komunikowanie się:

TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO

Osoba uprawniona ma prawo skorzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika (tłumacza SKOGN – systemów komunikowania osób głuchoniewidomych przy załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym w Toruniu. W tym celu na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem osoba zainteresowana pomocą tłumacza powinna zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Usługa tłumacza przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna.

JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?

Aby skorzystać z usług Urzędu, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN lub środków wspierających komunikowanie się), należy co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem wypełnić formularz zgłoszeniowy i po wypełnieniu odesłać jedną z wybranych metod:

 1. pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6,
 2. telefonicznie, przy pomocy osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie – tel. 56 662 88 88
 3. pocztą elektroniczną – e-mail: starostwo@powiattorunski.pl
 4. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej-  www.epuap.gov.pl
 5. lub dostarczyć osobiście – Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, (Biuro podawcze) 

ZAŁATWIANIE SPRAWY PRZY POMOCY OSOBY PRZYBRANEJ

Osoba uprawniona w celu komunikowania się z urzędem może korzystać z pomocy osoby przybranej, tzn. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu porozumiewania się w załatwieniu spraw w Starostwie.

Telefoniczną informację o usłudze można uzyskać pod numerem telefonu: 56 662 88 88.

Dla niepełnosprawnych ruchowo

Uprawnienia osoby niepełnosprawnej wynikajace z karty parkingowej

 • uprawnienie do parkowania w miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
 • uprawnienie do niestosowania się do niektórych znaków drogowych (- zakaz ruchu w obu kierunkach; – zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych; –  zakaz wjazdu autobusów, – zakaz wjazdu motocykli; – zakaz wjazdu motorowerów; – zakaz postoju; – zakaz postoju w dni nieparzyste; – zakaz postoju w dni parzyste; – strefa ograniczonego postoju).

Przesłanką uzyskania karty parkingowej jest legitymowanie się:

 • orzeczeniem o niepełnosprawności, albo
 • orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, albo
 • orzeczeniem o wskazaniach do ulg i uprawnień

wraz ze wskazaniem spełnienia przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w Ustawie o ruchu drogowym (Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Art. 8 ust. 1). Osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności spełnić mogą wspomniane przesłanki, o ile ich przyczyna niepełnosprawności określona została symbolem 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Z uprawnień wynikających z karty parkingowej korzystać mogą także kierowcy przewożący osoby o obniżonej sprawności ruchowej (na podstawie karty parkingowej przyznanej osobie przewożonej) oraz pracownicy placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, o ile przewożą takie osoby (na podstawie karty parkingowej przyznanej danej placówce).

Kartę parkingową wydaje się na podstawie złożenia przez osobę uprawnioną następujących dokumentów:

 • kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz dowodu osobistego;
 • fotografii o wymiarach 3,5×4,5 cm;
 • wypełnionego na formularzu wniosku;
 • potwierdzenia dokonania opłaty za wydanie karty parkingowej (jej wysokość wynosi aktualnie 21 zł).

Karta parkingowa umieszczona być winna za przednią szybą pojazdu w sposób umożliwiający  odczytanie pierwszej jej strony. Omawiany dokument uprawnia osoby niepełnosprawne do korzystania z wydzielonych miejsc parkingowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Przydatne adresy i linki

Adresy Gmin Powiatu Toruńskiego:

Urząd Miasta Chełmża

um@chelmza.pl
56 675 22 91
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża                    

Urząd Gminy Łysomice

sekretariat@lysomice.pl
tel: 56 678 32 22 w.33
ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice            

Urząd Gminy Obrowo

obrowo@obrowo.pl
tel: 56 678 60 22
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo  

Urząd Gminy Wielka Nieszawka

sekretariat@wielkanieszawka.pl
tel: 56 678-12-12, 56 678-10-93
ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice                    

Urząd Gminy Łubianka

gmina@lubianka.pl
tel: 56 678 82 17, 678 82 18
Aleja Jana Pawła II nr 8 oraz ul. Toruńska 97, 87-152 Łubianka

Urząd Gminy Zławieś Wielka

ug@zlawies.pl
tel: 56 674 13 11
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka            

Urząd Gminy Chełmża

info@gminachelmza.pl
tel: 56 675 60 77, 56675 60 76
ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża            

Urząd Gminy Czernikowo

info@czernikowo.pl
tel: 54 287 50 01            
ul. Słowackiego 12, 87- 640 Czernikowo            

Urząd Gminy Lubicz            

info@lubicz.pl                
tel: 56 621 21 00 lub 01            
ul. Toruńska 21, Lubicz Dolny, 87-162 Lubicz    

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń

telefon: 56 662 87 50, fax: 56 662 87 51

godziny urzędowania: pn.-pt. 7.30-15.30

 

ADRESY ODDZIAŁÓW ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH:

Oddział w Toruniu 87-100 Toruń ul. Mickiewicza 33/39 oraz ul. Mickiewicza 10/16

Oddział w Bydgoszczy 85-224 Bydgoszcz ul. Świętej Trójcy 33

 

ADRESY BIURA ORAZ WOJEWÓDZKICH ODDZIAŁÓW PFRON:

Punkt obsługi klienta w siedzibie PFRON, Al. Jana Pawła II 13 w Warszawie przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 800–1600.

Sekcja Skarg, Wniosków i Interwencji przyjmuje interesantów przy ul. Siennej 63 pok. 18 w poniedziałek w godzinach 900–1700, w pozostałe dni w godzinach pracy biura PFRON.

Adresy biura oraz wojewódzkich oddziałów PFRON w Województwie Kujawsko-Pomorskim:

Oddział Kujawsko-Pomorski

87-100 Toruń

ul. Szosa Chełmińska 30

56 681 44 00 torun@pfron.org.pl

 

Sąd Rejonowy w Toruniu

ul. W. Warneńczyka 1
87-100 Toruń
tel: 56 677 60 00

Komisariaty Policji:

 

tel. alarmowy: 997 lub 112

 

Komisariat Policji w Chełmży

ul. Sądowa 2
87-140 Chełmża
Telefon: 47 754 42 00
fax:47 754 42 11
e-mail: dyzurny-chelmza@bg.policja.gov.pl

 

Komisariat Policji w Dobrzejewicach
 

87-123, Dobrzejewice 65
Telefon: 47 754 29 00
Fax.: 47 754 29 14
e-mail: dyzurny-dobrzejewice@bg.policja.gov.pl

 

Posterunek Policji w Złejwsi Wielkiej

ul. Słoneczna 10
87-134 Zławieś Wielka
Telefon: 47 754 14 10
Faks: 47 754 14 14


Komisariat Policji Toruń - Podgórz

ul. Poznańska 127/129
87-100 Toruń
tel.: 47 754 24 70
e-mail: dyzurny-torun-podgorz@bg.policja.gov.pl

Komisariat Policji Toruń - Rubinkowo

ul. Dziewulskiego 1
87-100 Toruń 
tel.: 47 754 25 70
e-mail: dyzurny-torun-rubinkowo@bg.policja.gov.pl


Komisariat Policji Toruń - Śródmieście

ul. PCK 2
87-100 Toruń
tel.: 47 754 24 52
e-mail: dyzurny-torun-srodmiescie@bg.policja.gov.pl

 

Straż Pożarna

tel. alarmowy: 998 lub 112

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

87-100 Toruń, ul. Legionów 70/76
tel. (47) 75 12 610
e-mail: sekretariat@straz.torun.pl

 

Dla niedowidzących

Wersja serwisu dla osób słabowidzacych

Serwisy internetowe Powiatu Toruńskiego:

są dostosowane do osób niewidomych i niedowidzących spełniając wymogi wytycznych WCAG 2.1.

Treści i funkcje zaprezentowane są w sposób ujednolicony, zastosowano wysoki kontrast, a także możliwość powiększania czcionki.

W celu ułatwienia dostępu do treści osobom słabowidzącym i mającym kłopoty z czytaniem strony wyposażone są w możliwość odsłuchu wszystkich informacji zamieszczonych w serwisach.

Wystarczy przy danej informacji wybrać ikonę

ReadSpeaker

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.