Powiat Toruński bez barier

Menu dodatkowe

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA SP-058

1. WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ

2. Nazwa podmiotu:

Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

3. Podstawa prawna:

4. Wymagane dokumenty:

dla osób indywidualnych:

 • wypełniony wniosek – wzór wniosku do pobrania poniżej,
 • jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
 • dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej(obowiązuje od 2016 r.),
 • dowód osobisty do wglądu.

Informacja:

Osoba niepełnosprawna składa wniosek OSOBIŚCIE z wyjątkiem:

 • osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,

 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców,

 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd,

 • W przypadku złożenia wniosku przez osoby które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, składa się oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli. Składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych:

 • wypełniony wniosek – wzór wniosku do pobrania poniżej,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
 • dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej (obowiązuje od 2016 r.)

Opłata ewidencyjna za wydanie KARTY PARKINGOWEJ będzie obowiązywała od 04 czerwca 2018 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 21-12-2016 zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z dnia 30-12-2016, poz. 2285).

Informacja:

 • Do placówek zajmujących się opieką nad osobami niepełnosprawnymi uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się:
 1. domy pomocy społecznej,
 2. placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 3. ośrodki wsparcia  - jeżeli przebywają w nich osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.

Składając wniosek wnioskodawca oświadcza o:

 • posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki,
 • prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej,

Składając wniosek przedstawia się do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

Kartę parkingową wydaje się na wniosek placówki, o których mowa powyżej.

UWAGA:
Składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

5. Opłaty:

 • opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł,
 • opłatę należy uiszczać na rachunek bankowy
  13 1090 1128 0000 0001 5139 4499 – w tytule przelewu prosimy podawać - „opłata za wydanie karty parkingowej – imię i nazwisko, data urodzenia”,
 • dowód wniesienia opłaty należy załączyć do wniosku.

6. Termin załatwienia sprawy:

W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku przewodniczący zespołu wzywa osobę niepełnosprawną lub placówkę, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
 
Ważne: Po bezskutecznym upływie terminu na uzupełnienie wniosku wniosek pozostawia się bez rozpoznania.    
         
W przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje w formie pisemnej osobę niepełnosprawną lub placówkę o odmowie przyznania karty wraz z uzasadnieniem.

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje osobę niepełnosprawną lub placówkę o terminie i miejscu odbioru karty.
 
7. Jednostka prowadząca sprawę:
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu
ul. Towarowa 4-6
parter, pokój 61-62,
tel. 56 662-87-62, 56 662-87-63.

8. Tryb odwoławczy:
Od informacji o odmowie przyznania karty nie przysługuje odwołanie, ponieważ przyznanie karty jest czynnością materialno – techniczną i de facto konsekwencją posiadania orzeczenia wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

9. Dodatkowe informacje:

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa będzie wydawana wyłącznie:
 
 • osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,       
 • osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.      
   
Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. osoba niepełnosprawna zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności nie jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej. Jeżeli jednak posiada kartę parkingową wydaną przed tą datą to jej karta zachowuje ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r.

10. Formularze do pobrania:

 • Wzór wniosku - do pobrania poniżej

drukuj ()

 • autor: Ewa Trawińska, data: 2014-07-17
 • autor: Ewa Trawińska, data: 2021-07-01
 • autor: Ewa Trawińska, data: 2021-07-01

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87 - 100 Toruń, dane kontaktowe Administratora danych: tel.: 56 6628762, e-mail: e.trawinska@powiattorunski.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Paula Klugiewicz, Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87 - 100 Toruń. Dane kontaktowe Inspektora: iod2@powiattorunski.pl
 3. Możesz kontaktować z nami w następujący sposób: listownie (na adres Administratora), e-mailowo i telefonicznie (podane w punkcie 1 i 2).
 4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, uzyskania ulg i uprawnień na podstawie obowiązku wynikającego z art. 6 i 6b ust. 1 oraz art. 6d ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2019, poz. 1172 ), § 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 2018, poz. 2027), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. 2002, Nr 17, poz. 162 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 2007, Nr 250, poz. 1875) oraz art. 6 ust 1 lit c, art. 9 ust. 2 lit. b, art. 10 RODO.
  • wydania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności (LON) na podstawie obowiązku wynikającego z art. 6 ca ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2019, poz. 1172), § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz art. 6 ust 1 lit c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO.
  • wydania karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej lub placówki, na podstawie obowiązku wynikającego z art. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1990 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. 2016, poz. 1438), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. 2014, poz. 818), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. 2014, poz. 843), oraz art. 6 ust 1 lit c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO.
 5. Podanie Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest obowiązkowe.
 6. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres wskazany w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172), gdy dotyczy:
  • wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – 50 lat,
  • wydania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności - 50 lat,
  • wydania karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej lub placówki – 50 lat,
   a następnie zostaną usunięte.
 8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
  • dostępu do treści Twoich danych, na podstawie art. 15 RODO;
  • sprostowania Twoich danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • usunięcia Twoich danych, na podstawie art. 17 RODO, jeżeli:
   • Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
   • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • ograniczenia przetwarzania Twoich danych, na podstawie art. 18 RODO;
 9. Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Toruń, dnia …………………………

………………………......................…………………..
podpis wnioskodawcy lub
jego przedstawiciela ustawowego

 • autor: Ewa Trawińska, data: 2018-05-23
Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.