Powiat Toruński bez barier

Menu dodatkowe

Treść strony

Jednostki oświatowe prowadzone przez Powiat Toruński

Wszystkie jednostki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Toruński podejmują działania mające na celu zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych i zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu.

Zespół Szkół, CKU w Gronowie jest jednostka oświatową, która prowadzi działania wychodzące naprzeciw osobom niepełnosprawnym. Zarówno budynek główny szkoły jak i pozostałe obiekty szkolne posiadają wiele udogodnień wychodzących naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych. Budynek główny szkoły wyposażony jest w windę oraz łazienkę dla osób niepełnosprawnych, wejście do internatu wyposażone jest w podjazd, a pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych umiejscowione są na parterze. Wszystkie materiały do nauki przeznaczone dla uczniów słabowidzących wydrukowane są specjalną czcionką. Szkoła organizuje również są zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby niepełnosprawne mają wydłużony czas trwania egzaminów maturalnych oraz specjalny sposób oceniania, a dla osób niepełnosprawnych przeprowadzane są egzaminy zawodowe z dostosowaniem, a zdających wspomaga nauczyciel specjalista (tyflopedagog lub oligofrenopedagog). W szkole skorzystać można ze wsparcia psychologa.

W szkole funkcjonują rozwiązania minimalizujące zjawisko cyfrowego wykluczenia. Są to:  

 • zajęcia  informatyki, na których uczniowie uczą się posługiwać komputerem,
 • dziennik  elektroniczny,
 • szkolenia dla rodziców uczniów w zakresie zakładania poczty elektronicznej oraz posługiwania się ww. dziennikiem,
 • konsultacje indywidualne dla rodziców uczniów w zakresie posługiwania się ww. dziennikiem,
 • w szkołach dla dorosłych przeszkolono słuchaczy i uczestników kursów w zakresie posługiwania się platformą moodle,
 • na terenie szkoły i internatu dostępny jest Internet w sieci wi-fi, z którego korzystać może każdy zainteresowany,
 • w szkolnej bibliotece oraz w internacie znajdują się ogólnodostępne komputery,
 • szkoła prowadzi własną stronę internetową, BIP oraz profil na Facebooku,
 • na stronie internetowej szkoły dostępny jest katalog zasobów biblioteki szkolnej.

Dane teleadresowe:

Adres: Gronowo 128, 87-162 Gronowo

Tel: 56 678 41 18

strona internetowa: https://zs-gronowo.edupage.org/

e-mail: szkola@zsgronowo.edu.pl

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży również podejmuje działania polegające na organizacji kształcenia specjalnego, zapewniania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczania indywidualnego, doradztwa edukacyjno-zawodowego.  W przebiegu  procesu dydaktyczno-wychowawczego stawiane wymagania dostosowane są do możliwości psychofizycznych i  rozwojowych młodzieży niepełnosprawnej. W zależności od potrzeb szkoła współpracuje z podmiotami, które mogą wspierać pracę z osobami niepełnosprawnymi. 

Dostosowywanie szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje również odzwierciedlenie w podnoszeniu kwalifikacji nauczycielskich w zakresie oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej. Kolejnym przykładem otwartości na problematykę osób niepełnosprawnych oraz dostrzegania możliwości i konieczności wprowadzania istotnych zmian jest to, iż niepełnosprawni ruchowo abiturienci z dużymi ograniczeniami w zakresie aparatu ruchowego zdają egzaminy maturalne na parterze budynku. W miarę potrzeb szkoła wnioskuje do odpowiednich instytucji  o pokrycie kosztów zakupu pomocy niezbędnych niepełnosprawnym uczniom w procesie kształcenia. Problematyka niepełnosprawności ma również odzwierciedlenie w pracy wychowawczej szkoły i charakteryzuje ją systematyczne uwrażliwianie na los ludzi dotkniętych niepełnosprawnościami. Organizowane są stałe, cykliczne i jednorazowe akcje pomocowe, które kształtują u uczniów właściwą pespektywę na zagadnienia niepełnosprawności.                                                               

W zakresie udogodnień wychodzących naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych ruchowo szkoła posiada od strony wejścia głównego do budynku miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej, które powstało z inicjatywy szkoły. Wokół szkoły znajdują się rampy krawężnikowe umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W szkole funkcjonują rozwiązania minimalizujące zjawisko cyfrowego wykluczenia. Są to:

 • dostęp do bezprzewodowy Internetu dla uczniów przy bibliotece szkolnej,
 • multimedialny radiowęzeł z dostępem do Internetu,
 • możliwość nauki on-line z wykorzystaniem platformy Moodle (obecnie wykorzystywana w kształceniu zawodowym dorosłych),
 • 8 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu w bibliotece (katalog biblioteki on-line),
 • wszystkie sale lekcyjne z dostępem przewodowym i bezprzewodowym do Internetu, niektóre klasopracownie wyposażone w projektor cyfrowy.
 • dla rodziców uczniów organizowane są szkolenia z obsługi e-dziennika. 

Dane teleadresowe:

Adres: Ul. Hallera 23, 87-140 Chełmża

Tel: 56 675 24 19

strona internetowa: https://zsp-chelmza.pl/

e-mail: sekretariat.dyrektor@zsp-chelmza.pl

 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży oraz jej filia w Lubiczu posiadają programy nauczania dostosowane indywidualnie do potrzeb każdego ucznia w zależności od stopnia jego niepełnoprawności, a dwoje nauczycieli posiada dodatkowe wykształcenie z zakresu  oligofrenopedagogiki. W zakresie udogodnień wychodzących naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych ruchowo szkoła posiada na parterze obiektu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych podjazdy i toalety, korytarz. W szkole istnieje również możliwość prowadzenia zajęć z muzykoterapii.

Dane teleadresowe:

Adres: Ul. Hallera 25, 87-140 Chełmża

Tel: 56 675 21 76

strona internetowa: https://szkolamuzycznachelmza.pl/

e-mail: sm.chelmza@powiattorunski.pl

 

Zespoł Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży,do którego uczęszczają dzieci oraz młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, niepełnosprawnościami sprzężonymi. Głównym celem placówki jest wszechstronnie rozumiane dobro ucznia i jego rozwój. Szkoła ma na celu przede wszystkim zapewnienie każdemu z uczniów optymalnego poziomu rozwoju pozwalający na pełną autonomię. Zespół dostosowuje odpowiednio metody i techniki  pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów, zatrudnia asystentów osób niepełnosprawnych pomagających uczniom w poruszaniu się po obiekcie szkolnym.

W zakresie udogodnień wychodzących naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych ruchowo szkoła posiada na parterze obiektu wszystkie drogi komunikacyjne bez progów, również świetlica umiejscowiona jest na parterze budynku. Wyposażenie szkoły dostosowane jest do potrzeb uczniów – m.in.: w klasopracowniach znajdują się stoliki dla uczniów dostosowane do wózków inwalidzkich.   

W szkole funkcjonują rozwiązania minimalizujące zjawisko cyfrowego wykluczenia poprzez m.in.: zapewnienie uczniom dostępu do internetu na dwóch stanowiskach w szkolnej świetlicy, oraz na trzech stanowiskach w bibliotece szkolnej. Specjaliści zajęć rewalidacyjnych prowadzą zajęcia z wykorzystaniem edukacyjnych programów komputerowych, a na stronie internetowej szkoły zamieszczone są elektroniczne wersje szkolnych dokumentów oraz aktualne wydarzenia z życia placówki.

Skład zespołu

W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły:

 • Szkoła Podstawowa Nr 4 Specjalna,
 • Gimnazjum Nr 2 Specjalne,
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 Specjalna,
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

Dane teleadresowe

adres: ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 7, 87-140 Chełmża

telefon/fax: +48 56 675 56 80, +48 56 675 07 45

e-mail: zsswchelmzy@gmail.com

strona internetowa: https://zsschelmza.edupage.org/

Wykaz wszystkich szkół w powiecie toruńskim:

Gmina Łysomice

Szkoła Podstawowa w Łysomicach
sekretariat@splysomice.pl, tel./fax: (56) 678 32 23, tel. kom. 500 431 830, ul. Warszawska 5, 87-140 Łysomice  

Szkoła Podstawowa w Turznie
zsturzno@wp.pl  ,tel. +48 56 645 98 42, ul. Parkowa 4, 87-140 Łysomice   

Szkoła Podstawowa w Ostaszewie
dyrektor@spostaszewo.pl  ,tel.56 674 00 31, 56 674 02 56, sekretariat@spostaszewo.pl ,Ostaszewo 42 , 87-140 Łysomice  

Szkoła Podstawowa im. Leona Filcka w Świerczynkach
sp_swierczynki@wp.pl,Świerczynki 7, 87-148 Łysomice    
                                                        
Gmina Łubianka                                                        
                                                        
Szkoła podstawowa im. Janusza Korczaka w Łubiance
splubianka@lubianka.pl, tel./fax 56 674 80 30, ul. Chełmińska 1, 87-152 Łubianka  

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Brąchnowie
spbrachnowo@lubianka.pl, tel. 56 678 88 15, ul. Gimnazjalna 1, Brąchnowo, 87-152 Łubianka

Szkoła Podstawowa im. prof. Wilhelminy Iwanowskiej w Pigży
sppigza@lubianka.pl, 56 674 08 28 fax: 56 674 08 28, ul. Szkolna 14, 87 - 152 Łubianka    

Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego z Garbowa w Warszewicach
spwarszewice@lubianka.pl, 56 675 93 01, ul.Zawiszy Czarnego 2, 87-152 Łubianka 

Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Kujota w Wybczu
sp_wybcz@wp.pl, tel. 566 788 690, Wybcz, ul. M. Konopnickiej 4, 87-152 Łubianka   
                                                        
Gmina Obrowo  

Szkoła Podstawowa w Brzozówce
spbrzozowka@wp.pl, tel./fax: (56) 678 67 79, ul. Szkolna 38, Brzozówka, 87-123 Dobrzejewice

Szkoła Podstawowa im gen J. H. Dąbrowskiego w Dobrzejewicach
spdobrzejewice@op.pl, tel. 56 678 67 76, 87-123 Dobrzejewice


Szkoła Podstawowa w Łążynie II
lazyn2@poczta.onet.pl, tel. 56 674 69 34, 87-123 Dobrzejewice, Łążyn II    

Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Obrowie
szkolaobrowo@wp.pl, tel. 56 674 70 30, 87-126 Obrowo

Szkoła Podstawowa im. mra Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą
osieksp@wp.pl, tel. 56 678 65 29, 87-125 Osiek nad Wisłą   

Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia  W Osieku nad Wisłą
kontakt@muzycznaosiek.pl, tel. 56 678 65 29, 87-125 Osiek nad Wisłą    

                                                        
Gmina Zławieś Wielka                                                        

Szkoła Podstawowa w Złejwsi Wielkiej
sekretariat@szkolazlawies.pl, tel. 56 678 09 27, ul. Szkolna 6, 87-134 Zławieś Wielka    

Szkoła Podstawowa  w Rzęczkowie                
sekretariat@zsrzeczkowo.szkolnastrona.pl, tel. 56 678 15 91, 87-133 Rzęczkowo    

Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku
spgorsk@poczta.onet.pl, tel.56 678 13 07, Górsk, ul. Szkolna 2    

Szkoła Podstawowa w Łążynie
sekretariat@splazyn.szkolnastrona.pl, tel. 56 678 08 14, Łążyn, 87-133 Rzęczkowo    

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przysieku
spprzysiek@wp.pl, tel. 56 674 37 45, tel./fax 56 678 93 91, Przysiek, ul. Leśna 1     

Szkoła Podstawowa w Siemoniu (Filia SP w Rzęczkowie)
sekretariat@zsrzeczkowo.szkolnastrona.pl, tel. (56) 678-91-06, Siemoń, 87-133 Rzęczkowo    

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Górsku
psmgorsk@o2.pl, tel.693 926 356, Górsk, ul. Szkolna 2    

                                                        
Gmina Wielka Nieszawka

                                                       
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce
sp_malanieszawka@wp.pl, tel. 508-391-887, 56 678 10 67, Mała Nieszawka ul. Toruńska 64 

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach
dyrektor@spcierpice.pl, sekretariat@spcierpice.pl, tel. 56 678 18 94, ul. Szkolna 9, 87-165 Cierpice 

                                                        
Gmina Lubicz

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu Górnym
splubiczgorny@wp.pl, tel. 56 678 52 00,ul. Piaskowa 23, 87-162 Lubicz             

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grębocinie
sp-sekretariat@grebocin.com, tel. 56 645 90 13, 56 645 9112, 791 539 089, ul. Szkolna 4, 87-122 Grębocin

Szkoła Podstawowa im. bł ks. Władysława Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym
sekretariat@splubiczdolny.edu.pl, tel./fax 56 678 21 15, ul. Szkolna 7, Lubicz Dolny, 87-162 Lubicz  

Szkoła Podstawowa w Złotorii
spzlotoria@op.pl, tel./fax  56 648 98 23, ul. Pomorska 1, 87-124 Złotoria

Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym
mlyniecszkola@gazeta.pl, tel. 56 678 28 69, ul. Toruńska 10, Młyniec Pierwszy, 87-162 Lubicz

Szkoła Podstawowa w Gronowie
spgronowo@epf.pl, tel. 56 678 41 60, Gronowo 5, 87-162 Lubicz   

Filia Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmzy - Lubicz Zespół Szkół nr 1
sm.chelmza@powiattorunski.pl, tel. 56 675 21 76, ul. Piaskowa 23, 87-162 Lubicz Górny                                                        

Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
szkola@zsgronowo.edu.pl , tel. 56 678 41 18, Gronowo 128, 87-122 Gronowo                          

                                                        
Gmina Chełmża                                                        

Szkoła Podstawowa w Grzywnie
sp_grzywna@poczta.onet.pl, tel. 56 675 71 44, Grzywna 110, 87-140 Chełmża 

Szkoła Podstawowa w Kończewicach
spkonczewice@onet.pl, tel. 56 675 92 36, Kończewice 12, 87-140 Chełmża,

Szkoła Podstawowa w Sławkowie
spslawkowo@gmail.com, tel. 56 675 75 39, Sławkowo, 87-140 Chełmża,

Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w Zelgnie
szkolazelgno@wp.pl, tel. 572-362-354, 56 675 98 24,Zelgno 12, 87-140 Chełmża 

Filia w Pluskowęskach, tel. 56 675 35 68, Pluskowęsy 71, 87-140 Chełmża                                                  
                                                        
Gmina Czernikowo                                                        

Zespół Szkół w Czernikowie
gimlo.czernikowo@gmail.com, spczernikowo@wp.pl , tel. 888-689-761, 54 288 92 70 do 72, ul. Gimnazjalna 1, 87-640 Czernikowo    

Szkoła Podstawowa w Czernikowie
spczernikowo@wp.pl ,tel. 883690234, ul. Szkolna 15, 87-640 Czernikowo

Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Makowiskach
spmakowiska@poczta.onet.pl,tel/fax: 54 289 56 78, 883 688 177, Makowiska 23a,  87-632 Osówka

Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Mazowszu
sp.maz11@gmail.com, tel./fax: 54 289 57 28; 883 687 764, Mazowsze 11, 87-640 Czernikowo

Szkoła Podstawowa im.Henryka Sienkiewicza w Steklinie
dyrspsteklin@poczta.onet.pl, tel. 54 288 93 01, Steklin 15/4, 87- 640 Czernikowo

Szkoła Podstawowa im. Tony Halika w Osówce
sposowka@op.pl, tel. 0-54 289 56 77, Osówka 44, 87-632 Osówka

Szkoła Muzyczna I stopnia w Czernikowie,
muzycznaczernikowo@wp.pl, tel. 533 556 339, ul. Gimnazjalna 1, 87-640 Czernikowo
                                                        
Miasto Chełmża                                                         

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży
szkolanr2wchelmzy@wp.pl, tel. 535 123 250, ul.Hallera 17, 87-140 Chełmża


Szkoła Podstawowa nr 3 im. bł. ks. S.W. Frelichowskiego w Chełmży
sekretariat@sp3chelmza.szkolnastrona.pl, tel. 535 123 374, ul. ks. Piotra Skargi 1, 87-140 Chełmża


Szkoła Podstawowa nr 5 im. Papieża Jana Pawła II
dyrektor@sp5chelmza.szkolnastrona.pl, tel.56 675 57 33, 535 123 787,
ul. St. Kard. Wyszyńskiego5 87-140 Chełmża

Zespół Szkół im UE w Chełmży                
sekretariat@zsuechelmza.pl  tel. 516 860 611, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 7,
87-140 Chełmża                            

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży
sm.chelmza@powiattorunski, tel. 56 675 21 76, ul. Hallera 25, 87-140 Chełmża                       

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży
sekretariat.dyrektor@zsp-chelmza.pl,tel. 56 675 24 19, ul. Hallera 23, 87-140, Chełmża  
             

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.